Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

Wniosek o wszczęcie postępowania

wniosek o wszczecie postepowania Wniosek o wszczęcie postępowania

Objaśnienia:

 1. Wierzyciel powinien wskazać swoje dokładne dane (adres, numer rachunku bankowego), w sprawach pracowniczych wierzyciel musi podać swój numer PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego
 2. W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela
 3. Wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej danych pomocnych w identyfikacji dłużnika
 4. Wierzyciel powinien wskazać sposoby egzekucji:
  • ruchomości
  • wynagrodzenie za pracę (należy wskazać dokładną nazwę oraz adres pracodawcy)
  • rachunek bankowy (należy wskazać numer rachunku bankowego dłużnika albo oddział banku)
  • wierzytelności
  • inne prawa majątkowe (przy wszczęciu egzekucji z udziałów należy wskazać właściwy wydział oraz adres Krajowego Rejestru Sądowego)
  • nieruchomości (należy przedłożyć aktualny odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem zajęcia lub wskazać adres spółdzielni mieszkaniowej w przypadku wszczęcia egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • wierzytelności