Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 867 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 lutego 2014 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika mieszczącej się w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność (…). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o nr KR1P/00043356/8 jako nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Krakowie przy ul. Kołaczkowskiego, o pow. 3 313 m2 (działka ewidencyjna o nr 191). Lokalizację działki można określić jako południowe krańce Krakowa za linią obwodnicy.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 492 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 369 225,00 zł. Stosownie do art. 8671 kpc, przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 49 230,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego oraz sygn. sprawy KM 1521/12), w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości pozostaje do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryka Klimczak, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.